Komisja ochrony srodowiska naturalnego zdrowia publicznego i bezpieczenstwa zywnosci

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz warty praktyki w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka grupę maszyn, a jeszcze narzędzi jest dana do budowania czynności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która sprowadza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, które są oddane do gruncie w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej zasady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była podstawowym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Z około dwudziestu lat ludzie musieli dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do celu w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na przestrzeni i dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych oddanych do operowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na bazie starego podejścia, były powiązane jedynie z narzędziami elektrycznymi, które musiały spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu chociaż w części sukcesów. W układu spośród tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro wystarczające do zrealizowania dużego rozmiaru ochrony, jaki stanowi chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.